Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZOTEKST                                                                                                    versie 2016
 
Algemeen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen ZoTekst en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1: kwaliteit
ZoTekst verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing van de opdrachtgever. De teksten zijn in Standaardnederlands geschreven.
 
Artikel 2: geheimhouding
ZoTekst verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan ZoTekst weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.
 
Artikel 3: offerte
3.1
Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor 14 dagen, tenzij anders is aangegeven op de offerte. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht, is vrijblijvend. Deze geldt voor twee maanden of tot een beslissing in de competitie wordt genomen.
3.2
In de offerte staat een omschrijving van de opdracht (doel van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk). Ook staat erin in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is: welke gegevens en materialen hij aanlevert, wie de concepttekst goedkeurt en binnen welke termijn beiden gebeuren. Tevens vindt de opdrachtgever op de offerte de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd, de uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
3.3
Indien ZoTekst betaling in termijnen verlangt, zal in de opdrachtbevestiging schriftelijk met de opdrachtgever worden overeenkomen op welke manier verrichte werkzaamheden tussentijds en vóór afronding van een project in rekening worden gebracht.
3.4
Alle in de offertes en/of bevestigingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor spoedopdrachten geldt een opslag van 25% en voor weekendopdrachten een opslag van 50%.
3.5
Wanneer de opdrachtgever de offerte goedkeurt, is er sprake van een opdracht. De opdracht dient bevestigd te worden met een opdrachtbevestiging welke qua inhoud gelijk is aan de offerte. Deze opdrachtbevestiging dient door beide partijen ondertekend te worden (zie artikel 4).
3.6
Wanneer de werkzaamheden van ZoTekst bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan geldt de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever en ZoTekst schriftelijk te worden bevestigd. Als geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en ZoTekst met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 5: Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ZoTekst mogelijk te maken. Van de opdrachtgever wordt dus verwacht dat hij gegevens tijdig, helder en volledig aanlevert.
 
Artikel 6: vrijwaring
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten of diensten te
controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit
voortvloeit.

Artikel 7: aansprakelijkheid
7.1
ZoTekst kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten en diensten indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en er zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Als de opdrachtgever te kennen heeft gegeven geen controle te willen uitvoeren, is ZoTekst niet aansprakelijk voor eventuele fouten.
7.2
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten over de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever. Te denken valt aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
7.3
ZoTekst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.
7.4
ZoTekst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ZoTekst. In het geval wordt geoordeeld dat ZoTekst geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat ZoTekst jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 8: Concepttekst en eenmalige herziening
Indien na levering van de concepttekst of -dienst eenmalig correctie of aanvulling door opdrachtgever gewenst is, valt dit onder de geoffreerde prijs. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Artikel 9: Tussentijdse wijziging van de opdracht
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is ZoTekst niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. ZoTekst heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden.
 
Artikel 10: overmacht
10.1
In geval van overmacht, zoals ziekte, bij ZoTekst stelt zij (of laat zij stellen) de opdrachtgever daar direct van op de hoogte. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van ZoTekst opgeschort. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 14 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
10.2
Indien vast komt te staan dat door overmacht nakoming van gemaakte afspraken door ZoTekst binnen twee maanden niet mogelijk is, heeft ZoTekst het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
10.3
Bij annulering door de opdrachtgever of door ZoTekst is opdrachtgever wel verplicht het tot dan toe uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en ZoTekst hiervoor te betalen.

Artikel 11: publicatierechten
Voor alle geleverde teksten en diensten geldt dat opdrachtgever slechts gerechtigd is deze openbaar te maken of te verveelvoudigen, indien sprake is van de definitieve tekst of dienst en deze geheel aan ZoTekst is betaald. Conceptteksten en –diensten mogen niet worden gepubliceerd.

Artikel 12: auteursrechten
12.1
ZoTekst is te allen tijde gerechtigd om haar naam te laten vermelden in het colofon van de publicatie. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van ZoTekst openbaar te maken of te verveelvoudigen.
12.2
ZoTekst kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
12.3
ZoTekst draagt bij levering van definitieve teksten en diensten het publicatierecht, uitsluitend voor het overeengekomen gebruik, over aan opdrachtgever. Voor ieder ander gebruik door opdrachtgever moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
12.4
Bij ingrijpende wijziging van de door ZoTekst geleverde tekst of dienst door opdrachtgever die niet de goedkeuring van ZoTekst krijgt, kan ZoTekst op grond van de Auteurswet het gebruik van deze tekst of dienst door opdrachtgever verbieden. In dat geval is opdrachtgever wel verplicht het tot dan toe uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en ZoTekst hiervoor te betalen. Indien deze situatie leidt tot een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht een schadevergoeding aan ZoTekst te betalen voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
12.5
Bij inbreuk op het auteursrecht van ZoTekst is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk wordt beschouwd:

  • publicatie zonder naamsvermelding, tenzij voorafgaand overeengekomen
  • publicatie van het werk voor een ander gebruik dan schriftelijk overeengekomen
  • hergebruik van het werk zonder schriftelijke toestemming
  • aantasting van het werk.

12.6
Bepalingen 12.1 t/m 12.5 hebben ook betrekking op teksten en diensten die ZoTekst van derden betrekt. ZoTekst garandeert daarbij opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.
 
Artikel 13: eigen promotie
ZoTekst behoudt het recht geleverde teksten en diensten te gebruiken voor eigen promotie, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd.
 
Artikel 14: bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal, in geval van serievervaardiging, ZoTekst kosteloos een aantal exemplaren van het verveelvoudigde product of het betreffende onderdeel daarvan doen toekomen.
 
Artikel 15: betaling
15.1
De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. Na 30 dagen (de wettelijke betalingstermijn) wordt een eerste betalingsherinnering aan opdrachtgever gestuurd.
15.2
Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt.
15.3
Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.
15.4
ZoTekst heeft het recht betaling in termijnen te verlangen. ZoTekst komt in dat geval in de opdrachtbevestiging schriftelijk met de opdrachtgever overeen op welke manier verrichte werkzaamheden tussentijds en vóór afronding van een project in rekening worden gebracht.
15.5
De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
15.6
Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van ZoTekst redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft ZoTekst naast het recht de opdracht neer te leggen, het recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.
15.7
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever worden alle door ZoTekst binnen de overeenkomst aan opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot het moment waarop opdrachtgever de betalingsverplichtingen wel is nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde te gebruiken.
 
Artikel 16 Geschillen
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, proberen partijen deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg. Mochten partijen op deze manier niet tot een oplossing komen, dan kunnen partijen het geschil bij de rechtbank neerleggen.
 
Artikel 17 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen ZoTekst en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 18 Overige diensten
ZoTekst levert naast teksten nog een aantal andere diensten, te weten: woordvoering en persvoorlichting, interim-diensten en ondersteuning van directies en besturen (van directiesecretariaat tot en met Raad van Commissarissen).

Op de overeenkomsten van deze diensten zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing. Het is mogelijk om bij de opdrachtbevestiging van deze specifieke diensten schriftelijk af te wijken van deze Algemene Voorwaarden, al naar gelang de te verlenen dienst dit vereist.
 
Artikel 19 Handelsregister
ZoTekst is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder KvK-nummer 65433793.

Back to Top